Zawieszenie działalności gospodarczej a składki ZUS (2023)

14/06/2022

(03/08/2020)

Zawieszenie działalności gospodarczej a składki ZUS (1)

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może czasowo zawiesić prowadzenie firmy ze względu na urlop, kłopoty finansowe czy też na czas choroby. W tym czasie przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT.

Przedsiębiorca, który spodziewa się, iż w pewnym okresie czasu nie będzie wykonywał czynności związanych z działalnością gospodarczą, ma możliwość uniknięcia obowiązku opłacania obowiązkowych składek ZUS oraz wykonywania pewnych obowiązków podatkowych. Wystarczy, iż na pewien czas zawiesi działalność gospodarczą. Zawieszoną działalność można w dowolnym momencie wznowić. Zawieszenie działalności nie jest tożsame z jej zamknięciem i jest stosunkowo proste do wykonania. Wystarczy wypełnić jeden formularz.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Powód zawieszenia działalności gospodarczej jest dla urzędu nieistotny. Nie musimy go podawać we wniosku. Może to być zatem zarówno wyjazd wakacyjny, choroba, jak i czasowe zaprzestanie prowadzenia firmy ze względu na sezonowość działań.

Należy jednak pamiętać, iż działalność gospodarcza może być zawieszona jedynie w przypadku tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Co istotne, pracownikami są jedynie osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę. Jeżeli zatem zatrudniamy kogoś np. na umowę zlecenie, to wciąż mamy prawo do zawieszenia działalności gospodarczej.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą można zawiesić na dowolnie długi okres. Minimalny okres zawieszenia wynosi jednak 30 dni.

Przepisy umożliwiają również dokonanie bezterminowego zawieszenia działalności, tj. bez wskazania konkretnego terminu, do którego działalność ma pozostać zawieszona.

Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć w dniu rozpoczęcia zawieszenia, ale nie jest to wymagane. Wskazana we wniosku data rozpoczęcia zawieszenia może być bowiem poźniejsza lub wcześniejsza od daty złożenia wniosku. Wniosek o zawieszenie działalności można więc złożyć np. kilka tygodni po faktycznym okresie urlopu i wynikającego z tego zawieszenia działalności.

(Video) Wasze pytania - zawieszenie działalności a składki PIT, ZUS

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej?

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej składa się na formularzu CEiDG. Jest to jedyny formularz, jaki musimy wypełnić w tym celu. Formularz CEIDG składa się w formie elektronicznej (zobacz szczegóły).

Po złożeniu wniosku, Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej powiadamia o fakcie zawieszenia działalności, urząd skarbowy oraz ZUS. Dlatego też nie musimy składać żadnych dodatkowych dokumentów w tych urzędach.

Jakie korzyści daje zawieszenie działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca zawieszający działalność nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT-7 za okres zawieszenia.

Ponadto, w okresie zawieszenia działalności, ustaje obowiązek opłacania składek ZUS. Należy przy tym rozróżnić składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne, to oszczędności obejmują cały okres zawieszenia, proporcjonalnie do ilości dni, na jakie działalność została zawieszona. Każdy dzień zawieszenia oznacza zatem oszczędność na składkach.

Inaczej jest w przypadku składki zdrowotnej. Od 2022 roku opłacanie składki zdrowotnej wygląda inaczej w przypadku ryczałtowców, a inaczej w przypadku firm rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej (zobacz szczegóły). Inaczej wygląda też opłacanie składki zdrowotnej w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2022 roku opłacają składkę zdrowotną w kwocie ryczałtowej (zobacz szczegóły). W okresie zawieszenie działalności, ryczałtowiec nie opłaca zatem składki zdrowotnej jedynie wtedy, gdy okres zawieszenia obejmuje pełen miesiąc kalendarzowy. Wówczas nie płacimy składki za każdy pełen miesiąc zawieszenia. W sytuacji jednak gdy zawieszenie obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, składkę zdrowotną za ten miesiąc należy uiścić w pełnej wysokości.

Z kolei w przypadku osób rozliczającyh się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej, wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest na podstawie osiągniętego w danym miesiącu dochodu (zobacz szczegóły). W tym przypadku, ewentualne dochody osiągnięte w okresie zawieszenia działalności w ogóle nie wliczają się do podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać, iż w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może uzyskiwać przychody tylko z nielicznych źródeł (m.in. sprzedaż środków trwałych oraz przychody finansowe). O tym jednak w dalszej części artykułu.

Przykład 1

Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ze względu na osiągane przychody (200 tys. zł rocznie) Pani Anna opłaca składkę zdrowotną w ryczałtowej kwocie 559,89 zł.

Ze względu na przejściowe trudności finansowe, Pani Anna zawiesiła działalność gospodarczą na okres od 1 czerwca do 31 lipca.

(Video) Polski Ład. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej od 2022 r.

W normalnej sytuacji (bez zawieszenia), pełne miesięczne składki ZUS wyniosłyby 1771,17 zł, w tym:

 • ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy: 1211,28 zł
 • ubezpieczenie zdrowotne: 559,89 zł

Pani Anna będzie zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za wszystkie dni czerwca oraz wszystkie dni lipca.

W związku z tym, iż zawieszenie objęło okres dwóch pełnych miesięcy kalendarzowych, Pani Anna będzie zwolniona również z opłacania składki zdrowotnej za czerwiec i lipiec.

W czerwcu i lipcu Pani Anna nie zapłaci więc żadnych składek ZUS.

Oszczędności Pani Anny wyniosą:

2 x 1771,17 = 3542,34 zł

Przykład 2

Pan Jerzy rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i podobnie jak Pani Anna, opłaca składkę zdrowotną w ryczałtowej kwocie 559,89 zł.

Z powodu wyjazdu za granicę, Pan Jerzy zawiesił działalność gospodarczą na okres od 11 lipca do 25 sierpnia.

Pan Jerzy będzie mógł zatem pomniejszyć składki ZUS należne za lipiec (za 21 dni zawieszenia) oraz sierpień (za 25 dni zawieszenia). Pan Jerzy będzie jednak zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne za pozostałe 10 dni lipca oraz 6 dni sierpnia.

Składki za 10 dni lipca:

1211,28 / 31 * 10 = 390,73 zł

Składki za 6 dni sierpnia:

(Video) Kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą?

1211,28/ 31 * 6 = 234,44 zł

Odpowiednich korekt wysokości składek Pan Jerzy dokona na formularzu ZUS DRA.

Ponadto, w obu miesiącach, do powyższych kwot Pan Jerzy musi dodać składkę na ubezpieczenie zdrowotne (2 x 559,89 zł), gdyż okres zawieszenia nie objął żadnego pełnego miesiąca kalendarzowego.

Łącznie składki ZUS za lipiec i sierpień wyniosą więc:

390,73 zł + 234,44 zł + 2 * 559,89 zł = 1744,95 zł

Oszczędności wynikłe z zawieszenia wyniosą:

2 x 1771,17 - 1744,95 = 1797,39 zł

Pan Jerzy zaoszczędzi zatem na zawieszeniu znacznie mniej niż Pani Anna. W głównej mierze miała na to wpływ składka zdrowotna, którą Pan Jerzy musiał zapłacić w każdym z miesięcy. Oszczędności Pana Jerzego byłyby dużo większe, gdyby okres zawieszenia objął pełne miesiące kalendarzowe.

Czego nie wolno przedsiębiorcy podczas zawieszenia działalności?

W okresie zawieszenia, przedsiębiorca, co do zasady, nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać bieżących dochodów z tego tytułu.

Jednak, zgodnie z ustawą, przedsiębiorca w okresie zawieszenia ma prawo do:

 • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • przyjmowania należności i regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia,
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
 • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
 • osiągania przychodów finansowych.

W praktyce więc w okresie zawieszenia, przedsiębiorca nie może sprzedawać towarów i świadczyć usług, ani wystawiać z tego tytułu żadnych faktur. Może jednak podejmować szereg czynności związanych z utrzymaniem działalności. W ramach tego może m.in. sprzedawać środki trwałe, regulować płatności i generować koszty stałe, takie jak np. czynsze, abonamenty, itp.

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie może jednak naliczać odpisów amortyzacyjnych.

(Video) Jak zawiesić działalność gospodarczą w CEIDG?

Ubezpieczenie zdrowotne wygasa po 30 dniach

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w okresie zawieszenia przedsiębiorca często przestaje płacić również składkę zdrowotną.

W tym przypadku należy pamiętać, iż prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli tak się wydarzy, warto pomyśleć o zapewnieniu sobie ubezpieczania zdrowotnego w tym czasie. W tym przypadku, przedsiębiorca ma zasadniczo trzy możliwości:

 • Zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Zgłoszenia takiego dokonuje np. pracujący małżonek przedsiębiorcy. Za osobę zgłoszoną w taki sposób do ubezpieczenia zdrowotnego nie opłaca się dodatkowej składki zdrowotnej.
 • Zarejestrować się w urzędzie pracy i podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba bezrobotna.
 • Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, co jednak wiąże się z opłacaniem dodatkowej składki zdrowotnej.

Zawieszenie działalności a zdolność kredytowa

Musimy również pamiętać, iż zawieszenie działalności gospodarczej może mieć wpływ na ustalenie zdolności kredytowej w przypadku chęci wnioskowania w przyszłości o kredyt bankowy. Niektóre banki mogą bowiem potraktować takie zawieszenie jako przerwę w prowadzeniu działalności, a co za tym idzie - na potrzeby kalkulacji zdolności kredytowej przyjąć okres prowadzenia firmy dopiero od daty ostatniego odwieszenia działalności. Inne banki przy udzielaniu kredytu wymagają z kolei tzw. okresu karencji, czyli upływu np. 12 miesięcy od daty ostatniego odwieszenia działalności.

Podejście do kwestii zawieszenia działalności może jednak różnić się w zależności od konkretnego banku i okresu, w którym zaciągamy kredyt. W przypadku zatem gdy rozważamy zaciągnięcie w przyszłości jakiegokolwiek kredytu, warto sprawdzić podejście naszego banku do kwestii krótkotrwałych zawieszeń działalności i dopiero po zasięgnięciu takiej informacji podjąć ewentualną decyzję o zawieszeniu własnej firmy.

Jak odwiesić działalność gospodarczą?

Wznowienie wykonywania działalności może nastąpić na dwa sposoby.

Jeśli we wniosku o zawieszenie wskazaliśmy konkretny termin zawieszenia, to wznowienie działalności następuje automatycznie, po upływie wskazanego terminu.

Jeśli jednak działalność została zawieszona bezterminowo, to wznowienie nastąpi dopiero na wniosek przedsiębiorcy. Odwieszenie działalności gospodarczej odbywa się wówczas w taki sam sposób, jak jej zawieszenie - poprzez formularz CEIDG.

O odwieszeniu działalności nie informujemy urzędu skarbowego ani ZUS. Urzędy te otrzymają informację z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Co istotne, wniosek o wznowienie wykonywania działalności możemy złożyć zarówno przed, jak i po planowanej dacie odwieszenia (zobacz szczegóły).

(Video) Mały ZUS Plus. Kto może nie płacić pełnych składek ZUS?

Zobacz również:Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy
Składki ZUS od każdej umowy

FAQs

Co z zusem przy zawieszeniu działalności? ›

Najważniejsza korzyść w okresie w zawieszenia to brak konieczności opłacania składek ZUS i podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłacasz zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Nie musisz też składać deklaracji ZUS ani VAT.

Czy przy zawieszeniu działalności płaci się składkę zdrowotną? ›

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie opłaca składek zdrowotnych za pełne miesiące, w których działalność została zawieszona. Oznacza to, że prowadzenie działalności gospodarczej chociażby przez 1 dzień danego miesiąca, obliguje płatnika do uiszczenia składki zdrowotnej w pełnej wysokości.

Jakie obowiązki wobec ZUS spoczywają na przedsiębiorcy przy zawieszeniu działalności gospodarczej? ›

Przedsiębiorca zawieszający działalność nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT-7 za okres zawieszenia. Ponadto, w okresie zawieszenia działalności, ustaje obowiązek opłacania składek ZUS. Należy przy tym rozróżnić składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy zamknąć działalność żeby nie płacić ZUS? ›

Od następnego dnia po zakończeniu prowadzenia firmy przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, podając w nim jako datę wyrejestrowania dzień, od kiedy - w związku z likwidacją działalności - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS.

Czego nie można robić podczas zawieszenia działalności? ›

Zacznijmy od tego, czego nie można. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Może natomiast wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów.

Co lepiej zawiesić działalność czy zamknąć? ›

Z pewnością jednak zawieszenie działalności jest łatwiejsze i warto je rozważyć w szczególności, gdy istnieją realne szanse na jej wznowienie w przyszłości i osiąganie z tego tytułu dochodów. W przypadku gdy nie ma na to widoków, lepiej podjąć decyzję o zamknięciu firmy.

Jak obliczyć składki ZUS przy zawieszeniu działalności? ›

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, nie opłaca za ten okres składek ZUS. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w trakcie miesiąca składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy wylicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kiedy najlepiej zawiesić działalność gospodarczą? ›

Kiedy więc zawiesić działalność, żeby nie płacić żadnych składek? Otóż najlepiej zrobić to z pierwszym dniem miesiąca. Dzięki temu przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnych za cały miesiąc.

Jak obliczyć składkę zdrowotną po zawieszeniu działalności? ›

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej w okresie przykładowo od 1 kwietnia 2022 r. do 4 lipca 2022 r. to przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie bierze się pod uwagę przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w tym okresie.

Co się dzieje po 24 miesiącach zawieszenia działalności? ›

Jeśli nie złożysz wniosku o wznowienie działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia, to twoja działalność zostanie automatycznie wznowiona w dniu kolejnym po upływie 24 miesięcy, a informacja o wznowieniu zostanie zamieszczona w rejestrze przedsiębiorców.

Jak długo może trwać zawieszenie działalności gospodarczej? ›

Przedsiębiorca może zawiesić działalność na czas określony lub nieokreślony, jednak nie krótszy niż 30 dni. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Ile razy można zawiesić działalność gospodarczą? ›

Działalność zarejestrowaną w CEIDG możesz zawiesić wiele razy na dowolnie długi czas (określony lub nieokreślony), jednak nie krótszy niż 30 dni. W przypadku spółki zarejestrowanej w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), możesz ją zawiesić maksymalnie cztery razy, łącznie na 24 miesiące.

Czy po zawieszeniu działalności jest się ubezpieczonym? ›

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności.

Co zrobić żeby nie płacić ZUS? ›

Jeżeli z etatu masz zagwarantowane co najmniej wynagrodzenie minimalne, to prowadząc działalność gospodarczą, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Składki są pobierane wyłącznie z wynagrodzenia za pracę.

Ile wynosi ZUS po 2 latach działalności? ›

Podsumowując, przez pierwsze dwa lata prowadzenia firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza ZUS opłaca w wysokości ok. 600 złotych.

Ile ważne jest ubezpieczenie zdrowotne po zawieszeniu działalności? ›

W przypadku kiedy zawieszenie działalności trwa dłuższej niż 30 dni, przedsiębiorca powinien zastanowić się również nad opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do tego ubezpieczenia wygasa bowiem po okresie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego.

Czy w czasie zawieszenia działalności można pracować? ›

Przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie przewidują żadnych szczególnych przeszkód, aby po zawieszeniu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawrzeć umowę o pracę (jako osoba fizyczna) w innym przedsiębiorstwie.

Czy zawieszenie działalności trzeba zgłosić do ZUS? ›

Co ważne, zawieszenie działalności w trakcie miesiąca wiąże się również z koniecznością złożenia w ZUS odpowiednich deklaracji, w których przedsiębiorca przedstawi rozliczone proporcjonalnie składki na ubezpieczenia społeczne.

Czy trzeba się rozliczać z zawieszonej działalności? ›

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia cię z obowiązku złożenia zeznania rocznego, nawet jeśli trwa cały rok. podatkowy. Zeznanie składasz nawet wtedy, gdy nie osiągnąłeś w ciągu roku żadnego dochodu.

Czy zawieszona działalność wlicza się do stażu pracy? ›

Staż pracy – czy własna działalność gospodarcza się do niego wlicza? Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają zaliczać okresów prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy.

Czy jak zawieszenie działalności 1 dnia miesiąca a ZUS? ›

Nie płacimy składek ZUS tylko wtedy, gdy okres zawieszenia obejmuje pełny miesiąc kalendarzowy. Jeżeli zawiesimy działalność w trakcie miesiąca (np. pod koniec), będziemy musieli opłacić: składkę zdrowotną za cały miesiąc.

Co trzeba zrobić po zamknięciu działalności? ›

Jak wyrejestrować firmę z CEIDG. Jeśli chcesz zamknąć firmę jednoosobową, w terminie 7 dni od daty faktycznego zaprzestania działalności musisz złożyć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o jej wykreślenie. Możesz to zrobić: on-line: na stronie Biznes.gov.pl.

Czy można zawiesić działalność na małym zusie? ›

Zgodnie z przepisami nowi przedsiębiorcy mają możliwość opłacania preferencyjnych składek ZUS przez 24 pierwsze miesiące prowadzenia firmy. Oczywiście, w ich trakcie także można skorzystać z prawa do zawieszenia działalności gospodarczej. Niestety, podczas zawieszenia okres uprawniający do małego ZUS-u nadal upływa.

Jaka podstawa składki zdrowotnej po odwieszeniu działalności? ›

Od jakiego dochodu ją ustalić po odwieszeniu? Podstawę wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych stanowi dochód z miesiąca poprzedzającego dany miesiąc (art. 81 ust. 2c ustawy zdrowotnej).

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarcza 2022? ›

W praktyce to przedsiębiorca sam decyduje o tym, na jaki okres zawiesi działalność. Musi jednak pamiętać, że po wejściu w życie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zawieszenie działalności może nastąpić na czas określony lub nieokreślony, jednak okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni.

Czy zawieszenie działalności gospodarczej jest utrata dochodu? ›

3 pkt 23 lit. f PrPrzed stanowi, że utrata dochodu oznacza wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania.

Czy po zawieszeniu działalności należy się zasiłek chorobowy? ›

Ponadto zawieszenie działalności w trakcie choroby nie pozbawia prawa do kontynuowania wypłaty zasiłku chorobowego, a w późniejszym okresie ubiegania się również o świadczenie rehabilitacyjne. W dalszym ciągu należy dostarczać zwolnienie lekarskie do ZUS co będzie podstawą do wypłaty świadczeń.

Jak nie płacić ubezpieczenia zdrowotnego? ›

Składki zdrowotnej nie zapłacą bowiem jedynie te osoby, których miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 50% kwoty emerytury minimalnej. Składki zdrowotnej nie zapłaci również osoba niepełnosprawna, która rozlicza się w formie karty podatkowej.

Ile wynosi składka ZUS dla jednoosobowej firmy 2022? ›

Poszczególne składki ZUS będą przedstawiać się następująco: składka emerytalna – 693,58 zł (wzrost o 77,65 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.); składka rentowa – 284,26 zł (wzrost o 31,83 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.); składka chorobowa – 87,05 zł (wzrost o 9,74 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.);

Jak nie płacić składki zdrowotnej 2022? ›

Od 2022 r. składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności nie będzie musiała opłacić osoba, która równocześnie pozostaje w stosunku pracy i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia nie będzie przekraczać minimalnego wynagrodzenia.

Czy przy zawieszeniu działalności trzeba wyrejestrować się z VAT? ›

Należy pamiętać, że podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy podlega wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT.

Czy można wystawić fakturę na firmę która zawiesiła działalność? ›

Przedsiębiorca nie może w okresie zawieszenia działalności gospodarczej prowadzić bieżącej działalności i w związku z tym wystawiać faktur VAT.

Czy można podpisać umowę z firma która jest zawieszona? ›

Jeżeli przedsiębiorca podpisze w okresie zawieszenia działalności nową umowę (np. z nową agencją ochrony magazynów firmy), to nie złamie warunków zawieszenia działalności. O ile będzie to umowa, którą można potraktować jako „czynność niezbędną do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów”.

Jak rozliczyć się z zawieszonej działalności? ›

Mimo tego, że podatnik zawiesił działalność na rok 2021 rok, powinien rozliczyć się, składając formularz PIT-36 (odpowiedni dla działalności).

Jakie składki ZUS po odwieszeniu działalności? ›

Po otrzymaniu z organu informacji o wznowieniu ZUS sporządzi: zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA. zgłoszenie do ubezpieczeń jako osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgodnie z ostatnim zgłoszeniem sprzed zawieszenia działalności.

Czy można zawiesić działalność na jeden dzień? ›

Odwieszenie działalności na jeden dzień

Czy jest możliwe odwieszenie działalności gospodarczej na 1 dzień? De facto tak. Trzeba jednak pamiętać o tym, że minimalny okres zawieszenia działalności to 30 dni.

Ile razy można zawiesic dzialalnosc w ciagu roku? ›

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na dowolnie długi okres czasu (także bezterminowo), nie krócej niż 30 dni. Zawieszenie działalności gospodarczej można wykonywać dowolną ilość razy.

Czy można się zarejestrować w urzędzie pracy przy zawieszonej działalności? ›

Tak. Osoba mająca zawieszoną działalność gospodarczą może zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

Co grozi za niepłacenie składek ZUS? ›

Są naliczane przez ZUS, gdy przedsiębiorca zbyt długo zwleka z zapłatą zaległych składek. Maksymalna wysokość dodatkowej kary to nawet 100% należnych składek. Możliwa jest więc sytuacja, że w przypadku dużych i powtarzających się opóźnień, wysokość zaległości wobec ZUS, zostanie nawet podwojona. Droga sądowa.

Czy można płacić składki ZUS nie pracując? ›

Osoby, które nie polegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym np. takie, które przestały pracować mogą same dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kto jest zwolniony z opłacania składek ZUS? ›

Kto w Polsce nie płaci składek ZUS? Z wszelkich składek zwolnione są umowy o dzieło, jednak z tej grupy wyłączona jest większość prac. Z umowy o dzieło skorzystać mogą głównie dziennikarze, artyści czy osoby wykonujące wolne zawody.

Jaki jest najmniejszy ZUS? ›

Na czym polega obniżenie składek na ZUS

Minimalna podstawa, którą może zadeklarować, to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. W 2022 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi 5 922 zł , czyli minimalna podstawa to kwota 3 553,20 zł.

Jak długo można być na małym zusie? ›

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile wynosi składka ZUS dla jednoosobowej firmy 2023? ›

podstawa składki preferencyjnej ZUS wyniesie 1014,90 zł (3383 zł x 30%), a następnie – od lipca 2023 r. wyniesie 1035 zł (3450 zł W konsekwencji preferencyjna składka ZUS (bez składki zdrowotnej) za okres od stycznia do czerwca 2023 r.

Ile wynosi ZUS po zawieszeniu działalności? ›

Składki ZUS a zawieszenie działalności w trakcie miesiąca

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zawiesi działalność w trakcie trwania miesiąca, wówczas składki na ubezpieczenia społeczne powinien obliczyć proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy należy się zasiłek po zawieszeniu działalności gospodarczej? ›

Możliwość skorzystania z prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która złożyła wniosek do CEIDG o zawieszenie działalności i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest posiadanie statusu bezrobotnego.

Czy przy zawieszeniu działalności trzeba się wyrejestrować z ZUS? ›

Ważne! Przed zawieszeniem działalności wyrejestruj w ZUS osoby zatrudnione (w tym siebie) z odpowiednich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a także członków rodzin na formularzu ZUS ZCNA.

Jaka kara za prowadzenie działalności w czasie zawieszenia? ›

Przedsiębiorcy wykonującemu usługi czasie "zawieszenia" grozi kara grzywny lub/i pozbawienia wolności.

Jaki jest maksymalny okres zawieszenia działalności? ›

Czas zawieszenia działalności nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Ile za dzień zwolnienie lekarskie na własnej działalności? ›

Podstawę wymiaru dla zasiłku chorobowego stanowi średnia podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszona o wskaźnik w wysokości 13,71 proc. Miesięczna kwota zasiłku chorobowego wynosi 80 proc. tak wyliczonej podstawy (a w przypadku, gdy choroba przypada na okres ciąży – 100 proc.).

Ile trzeba płacić ZUS żeby iść na chorobowe? ›

Podstawa wymiaru dla składki chorobowej jest tożsama z podstawą wymiaru dla składek na ubezpieczenie społeczne. W roku 2022 r. podstawa ta wynosiła 3553,20 zł. Minimalna kwota dobrowolnej składki chorobowej wynosi więc 87,05 zł.

Ile trzeba przepracować żeby iść na zwolnienie lekarskie 2022? ›

Do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego mają prawo pracownicy, którym upłynął okres wyczekiwania, który w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, związanego z zatrudnieniem na umowie o pracę, wynosi 30 dni.

Videos

1. Zawieszenie działalności gospodarczej [2021] | NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
(IFIRMA)
2. Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku
(Księgowe Rewolucje Gorczycy & Kozłowskiej)
3. Kurs z KPiR (odc. 2) - Zawieszenie działalności gospodarczej
(inFakt.pl)
4. Zawieszenie działalności - skala podatkowa [Polski Ład]
(Elektroniczny ZUS)
5. Zawieszenie działalności gospodarczej i umowa o pracę z kontrahentem
(Donata Kadry w pigułce)
6. Jak zawiesić działalność gospodarczą CEIDG Wniosek Elektroniczny | ForumWiedzy
(ForumWiedzy)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 03/06/2023

Views: 6555

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.