(PDF) Ceumannan 1 - Stòrlann Nàiseanta Na Gàidhlig 1 Pàipear-taic 2 ... cinn Reading for Cultural Appreciation and Reading for Interest and Enjoyment - DOKUMEN.TIPS (2023)

 • Ceumannan 1Pipear-taic 2 Appendix 2Ceanglaichean eadar Ceumannanagus Curraicealam airson Sr-mhathais Tables matching Ceumannanexercises to the Curriculum for Excellence

 • 1 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Tha gach eacarsaich ann an Ceumannan 1 air a cheangal ri buil saChurraicealam airson Sr-mhathais. Chan eil na h-uiread dedheacarsaichean a nochdadh fo na cinn Reading for CulturalAppreciation and Reading for Interest and Enjoyment. Thathar amoladh gun tid iad seo a choileanadh le cuid dhen stuth a thaair-loidhne agus cuideachd le goireasan eile a tha sa chlas no annan leabharlann na sgoile. Bu chir roghainn a bhith aig nasgoilearan fhin d na leughas iad fo na cinn seo mar phirt dhenionnsachadh agus dhen rannsachadh aca fhin.

  Ceumannan 1 Pipear-taic 2

 • 2 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 2-01a

  2 LGL 2-02aLGL 1-05aLGL 1-07a LGL 1-08a

  3 LGL 1-08a LGL 1-12a LGL 1-13a

  4 LGL 1-12a LGL 1-13a

  5 LGL 2-01a

  6 LGL 1-02aLGL 1-05aLGL 1-07a LGL 1-11a

  7 LGL 2-11b LGL 1-12a LGL 1-13a

  8 LGL 2-01a

  9a/b LGL 2-01a LGL 2-03aLGL 2-02a

  SAA 1 LGL 1-12a LGL 2-13a

  2 LGL 1-08a LGL 2-13a

  3 LGL 2-08a LGL 1-12a LGL 2-13a

  4 LGL 2-01a

  CULTAR LGL 1-06a LGL 3-09a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 1 Aonad 1 Hall!

 • 3 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 2-01a

  2 LGL 1-08a LGL 1-12a LGL 1-13a

  3a/b LGL 1-07a LGL 2-08a LGL 2-11a LGL 2-12a LGL 2-13a

  4 LGL 2-05a LGL 1-07a

  5 LGL 2-01a

  6 LGL 1-08a LGL 2-12a LGL 2-13a

  SAA 1 LGL 2-12a LGL 2-13a

  2 LGL 2-12a LGL 2-13a

  3 LGL 2-01a

  4 LGL 1-05a LGL 2-07a LGL 2-08a LGL 1-10a

  CULTAR LGL 3-09a

  TAIC LGL 1-08a LGL 1-11a LGL 1-12a LGL 1-13a

  CaB1 LGL 2-08a

  2 LGL 2-08A

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 1 Aonad 2 Ciamar a tha thu?

 • 4 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 1 Aonad 2 Ciamar a tha thu? (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  3 LGL 2-12a LGL 2-13a

  4 LGL 2-01a LGL 2-03a LGL 2-07a LGL 2-08A LGL 2-12a LGL2-13a

 • 5 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 2-01a

  2 LGL 2-01a

  3 LGL 2-02a

  4 LGL 2-08a

  5 LGL 2-01a LGL 1-10a

  6 LGL 2-05a LGL 2-07a

  7 LGL 2-08a

  8 LGL 2-01a

  9a/bLGL 2-02aLGL 2-05aLGL 2-02a

  LGL 2-07a

  10 LGL 2-01a

  11 LGL 2-05a LGL 2-12a LGL 2-13a

  12 LGL 1-12a LGL 2-13a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 2 Aonad 1 Bruidhinn Gidhlig!

 • 6 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 2 Aonad 1 Bruidhinn Gidhlig! (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  SAA1 LGL 2-08a LGL 3-11a

  2 LGL 2-01a

  3 LGL 2-08a LGL 3-11a LGL 2-12a LGL 2-13a

  CULTAR LGL 2-01a LGL 1-06a LGL 2-08a LGL 3-09a LGL 3-11b LGL3-13a

 • 7 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 2-01a

  2 LGL 2-02a

  3 LGL 2-05a

  4 LGL 2-13a

  5 LGL 2-01a

  6a/b/c LGL2-12a LGL 2-13a

  7 LGL 2-01a LGL 1-03a LGL2-12a

  8 LGL 2-01a

  9 LGL 2-01a LGL 1-02a

  10 LGL 2-08a

  11 LGL 2-01a

  12 LGL 2-01a

  13 LGL 2-08a

  14 LGL 3-01a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 2 Aonad 2 D an aois a tha thu?

 • 8 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 2 Aonad 2 D an aois a tha thu? (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  15 LGL 3-01a LGL 3-02aLGL 3-04a

  16 LGL 2-08a LGL 3-11a

  17 LGL 2-01a LGL 2-02a

  18 LGL 3-11b

  19 LGL 1-12a LGL 2-13a

  SAA1 LGL 2-12a LGL 2-13a

  2 LGL 3-01a

  3 LGL 2-08a LGL 3-11b

  4 LGL 2-08a LGL2-12a

  5 LGL 2-08a LGL 2-13a

  CULTAR LGL 2-01a LGL 2-08a LGL 2-09a LGL 3-11b LGL 3-13a

 • 9 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 3-01a

  2 LGL 3-01a

  3 LGL 2-05a LGL 2-07a

  4 LGL 3-01a

  5 LGL 2-05a

  6 LGL 2-08a LGL 3-11a

  7 LGL 2-05a

  8 LGL 2-01a

  9 LGL 3-01a

  10 LGL 2-12a LGL 3-13a

  11 LGL 2-12a LGL 2-13a

  12 LGL 2-08a LGL 2-12a LGL 2-13a

  13 LGL 3-01a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 2 Aonad 3 Cit a bheil thu a fuireach?

 • 10 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  14 LGL 2-08a

  15 LGL 3-08a LGL 3-11a

  16 LGL 3-12a LGL 3-12bLGL 3-13a

  17 LGL 3-03a LGL 2-07a LGL 3-12a LGL 3-13a

  SAA1 LGL 2-12a LGL 2-13a

  2 LGL 2-08a

  3 LGL 1-08a LGL 3-11b

  4 LGL 3-01a

  5 LGL 2-12a LGL 3-13a

  6 LGL 3-04a LGL 2-04aLGL 3-07a

  CULTAR LGL 2-09a LGL 3-09a

  TAIC LGL 2-11a LGL 3-11aLGL 3-13a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 2 Aonad 3 Cit a bheil thu a fuireach? (rileantainn)

 • 11 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  CaB1 LGL 2-12a LGL 1-12a

  2a/b/cLGL 2-03aLGL 3-02aLGL 3-04a

  LGL 2-08a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 2 Aonad 3 Cit a bheil thu a fuireach? (rileantainn)

 • 12 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 2-01a

  2 LGL 1-12a LGL 1-13a

  3 LGL 2-01a

  4a/b LGL 1-08a LGL 1-11a LGL 1-12a LGL 1-13a

  5a/b LGL 2-01a LGL 2-02a LGL 2-05aLGL 2-07a LGL 1-12a LGL2-13a

  6 LGL 2-01a LGL 1-12a LGL 2-13a

  7 LGL 2-01a

  8 LGL 1-12a LGL 1-13a

  9 LGL 2-01a

  10 LGL 3-11b LGL 1-12a LAN1-13a

  11 LGL 2-01a

  12 LGL 1-08a LGL 3-11b LGL 1-12a LGL 2-13a

  13 LGL 1-08a LGL 3-11b LGL 1-12a LGL 2-13a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 3 Aonad 1 D an dath a th air?

 • 13 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 3 Aonad 1 D an dath a th air? (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  14 LGL 2-01a LGL 1-12a LGL 2-13a

  15 LGL 3-01a

  16 LGL 3-01a

  17 LGL 2-08a LGL 3-11a LGL 3-11bLGL 3-12b LGL 2-13a

  18 LGL 2-12a LGL 2-13a

  19 LGL 2-01a LGL 2-03aLGL 2-05aLGL 2-07a

  SAA1 LGL 2-12a LGL 2-13a

  2 LGL 2-08a LGL 3-11a LGL 3-11b

  3 LGL 2-01a

  4 LGL 3-01a LGL 1-05aLGL 2-05aLGL 3-07a LGL 3-08a LGL 2-09a LGL2-10a

  CULTAR LGL 3-01a LGL 1-05aLGL3-05aLGL 3-07a LGL 2-08a LGL 3-09aLGL 3-11b LGL 2-12a LGL 2-13a

  LGL 3-13b

 • 14 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 3-01a

  2 LGL 2-04a LGL 2-05aLGL 2-07a

  3 LGL 3-01a

  4 LGL 2-08a LGL 3-11a LGL 3-11b

  5a/b LGL 2-12a LGL 2-13a

  6 LGL 3-05a LGL 2-07a

  7 LGL 3-01a

  8a/b LGL 1-08a LGL 3-11b LGL 2-12a LGL 2-13a

  9 LGL 3-01a

  10 LGL 2-05a LGL 3-02a

  11 LGL 2-05a LGL 2-12a LGL 2-13a

  12 LGL 2-13a

  13 LGL 3-13a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 3 Aonad 2 D tha anns a bhaga?

 • 15 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 3 Aonad 2 D tha anns a bhaga? (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  14 LGL 3-08a LGL 3-11a LGL 3-11b

  SAA1 LGL 1-12a LGL 2-13a

  2 LGL 2-08a LGL 1-12a LGL 3-13a

  3 LGL 2-01a

  CULTAR LGL 3-09a LGL 3-10a

  TAIC LGL 2-07a LGL 1-08a LGL 1-11a LGL 1-12a LGL 2-13a

  Cab1 LGL 2-08a LGL 3-11a

  2 LGL 2-12a LGL 2-13a

  3 LGL 3-08a LGL 3-11b LGL 3-12a LGL 3-13a

 • 16 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 2-01a

  2 LGL 1-08a LGL 3-11a LGL 1-12a LGL 3-13a

  3 LGL 3-01a LGL 2-08a LGL 1-12a LGL 2-13a

  4 LGL 1-08a LGL 3-11a LGL 1-12a

  5 LGL 2-01a

  6a/b/c/d/e

  LGL 1-08a LGL 3-11a LGL 1-12a LGL 2-13a

  7 LGL 2-01a

  8 LGL3-05a LGL 2-07a LGL 2-12a LGL 2-13a

  9 LGL 2-08a LGL 3-11a

  10 LGL 1-08a LGL 2-12a LGL 2-13a

  11a/b/c LGL 3-08a LGL 3-11a LGL 3-12a LGL 3-13a

  12 LGL 3-01a

  13 LGL 3-01a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 4 Aonad 1 D an latha a th ann an-diugh?

 • 17 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 4 Aonad 1 D an latha a th ann an-diugh? (rileantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  14 LGL 1-08aLGL 3-08a

  15a/b LGL 2-03aLGL 3-05aLGL 2-08a LGL 2-12a LGL 2-13a

  16 LGL 3-01a

  17 LGL 3-05a LGL 2-07a LGL 2-08a

  18 LGL 2-12a LGL 2-13a

  19 LGL 2-08a LGL 3-11a LGL 3-11b

  20 LGL 3-01a LGL 3-03a LGL 2-07a LGL 3-12a LGL 3-13a

  SAA1 LGL 3-11a LGL 2-12a LGL 2-13a

  2 LGL 2-08a LGL 3-11a LGL 2-12a LGL 2-13a

  3 LGL 2-08a LGL 2-12a LGL 2-12a LGL 2-13aLGL 3-13a

  4 LGL 3-01a LGL 3-03a LGL 3-07A LGL 3-08a LGL 3-10a LGL 3-11aLGL3-11bLGL 3-12a LGL 3-13a

  LGL 3-13b

  5 LGL 1-01a LGL 1-05a LGL 3-08a

  CULTAR LGL 1-05a LGL 1-06a LGL 3-08a LGL 3-09a LGL 3-10a

 • 18 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 3-01a

  2 LGL 2-01a

  3a/b LGL 1-08a LGL 1-12b LGL 2-13b

  4 LGL 1-12b LGL 2-13b

  5 LGL 3-01a

  6 LGL 2-01a LGL 2-03aLGL 3-05aLGL 2-07a

  7 LGL 2-01a LGL 2-03a LGL 2-07a

  8 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  9 LGL 3-01a

  10 LGL 3-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  11 LGL 3-03aLGL 3-05a

  12 LGL 2-01a LGL 3-03aLGL 3-05aLGL 2-07a LGL 2-12b LGL 2-13b

  13 LGL 3-12aLGL 3-12bLGL 3-13b

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 4 Aonad 2 D as toigh leat?

 • 19 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 4 Aonad 2 D as toigh leat? (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  14a/b LGL 3-01a LGL 3-03aLGL 3-05a

  LGL 2-06a LGL 2-07a

  15 LGL 3-01a

  16a/b/c/d

  LGL 2-06a LGL 3-07a LGL 3-08a LGL 3-11b LGL 3-12bLGL 3-12b

  LGL 3-13a

  17 LGL 3-01a LGL 3-02a LGL 3-07a LGL 3-08a LGL 2-10a

  SAA1 LGL 1-12b LGL 2-13a

  2 LGL 2-08a LGL 2-12aLGL3-12bLGL 2-13a

  3 LGL 3-12aLGL3-12bLGL 3-13a LGL 3-13b

  4 LGL 2-01a

  5 LGL 2-01a LGL 1-05a LGL 1-02aLGL 2-07a LGL 1-12a LGL 3-13a

  CULTAR LGL 2-06bLGL3-06aLGL 3-07a LGL 3-08a LGL 3-09a LGL2-10a

 • 20 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 2-01a LGL 2-02a

  2 LGL 2-01a LGL 2-02a

  3 LGL 2-01a

  4 LGL 3-11aLGL 3-11bLGL 2-12a LGL 2-13a

  5a/b LGL 1-08a LGL 3-11b LGL 2-12a LGL 2-13a

  6 LGL 2-12a LGL 2-13a

  7 LGL 3-01a

  8a/b LGL 3-08a LGL 3-12a

  9 LGL 2-01a LGL 2-12a LGL 2-13a

  10 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11bLGL 2-12a LGL 2-13a

  11 LGL 3-01a

  12a/b LGL 2-08a LGL 2-12a LGL 2-13a

  13 LGL 2-01a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 4 Aonad 3 D an uair a tha e?

 • 21 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 4 Aonad 3 D an uair a tha e? (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  14 LGL 3-01a LGL 2-05a LGL 3-07a LGL 2-08a LGL 3-11aLGL3-11b

  LGL 2-12a LGL 2-13a

  15 LGL 2-01a

  16 LGL 3-05a LGL 3-07a LGL 2-08a LGL 2-10a LGL 2-12aLGL 3-12aLGL2-13aLGL 3-13a

  17 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11bLGL 2-12a LGL 2-13a

  18 LGL 2-01a LGL 2-03aLGL 3-04aLGL 2-07a LGL 2-12a LGL 2-13a

  19 LGL 3-03aLGL 3-05aLGL 2-06a LGL 3-07a LGL 2-08a LGL 3-12a LGL3-13a

  LGL 3-13b

  20 LGL 2-01a

  21 LGL 3-01a

  22LGL 2-01a LGL 2-02a

  LGL 3-05aLGL 2-08a LGL 2-12a LGL 3-13a

  23 LGL 3-08a LGL 3-11aLGL 3-11bLGL 2-12a LGL 3-13a

  24 LGL 3-03aLGL 3-05aLGL 3-07a LGL 3-08a LGL 3-10a LGL 3-11a LGL3-12a

  LGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

 • 22 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 4 Aonad 3 D an uair a tha e? (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  25 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11bLGL 2-12a LGL 2-13a

  SAA1a/b LGL 2-08a LGL 3-11a

  2a/b/c/dLGL 2-08a LGL 3-11a

  LGL 3-11bLGL 2-12aLGL 3-12a

  LGL 2-12a

  3a/b LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11bLGL 3-11aLGL 3-11b

  LGL 3-12a

  4 LGL 2-12a LGL 2-13a

  5 LGL 3-01a LGL 2-07a

  6 LGL 1-02a LGL 1-05a LGL 3-10a

  CULTAR LGL 3-01a LGL 3-02aLGL 2-05aLGL 3-06a LGL 3-09a LGL3-11a

  TAIC LGL 2-08a LGL 3-11b LGL 3-12a LGL 2-13a

  CaB1 LGL 3-11a LGL 3-12a LGL 3-13a

  2 LGL 2-01a LGL 3-02aLGL 2-05aLGL 3-07a LGL 3-10a LGL 3-11a LGL3-12a LGL 3-13a

  LGL 3-13b

  3a/b LGL 3-08a LGL 3-09a LGL 3-10a LGL 3-11aLGL 3-11bLGL 3-12aLGL 3-13a

  4 LGL 3-12a LGL 3-12bLGL 3-13a LGL 3-13b

 • 23 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 2-01a

  2 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  3 LGL 3-01a

  4 LGL 3-01a

  5 LGL 3-02aLGL 3-05a LGL 2-07a

  6 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  7 LGL 2-08a LGL 2-09a LGL 3-11b

  8 LGL 3-01a

  9 LGL 2-01a

  10 LGL 3-01a LGL 3-03a LGL 2-06a LGL 3-07a LGL 3-12aLGL 3-12bLGL3-13aLGL 3-13b

  11 LGL 3-01a

  12LGL 3-02aLGL 3-04aLGL 3-05a

  LGL 2-07a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 5 Aonad 1 Mo Theaghlach

 • 24 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 5 Aonad 1 Mo Theaghlach (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  13 LGL 3-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  14 LGL 3-03aLGL 2-05aLGL 3-06a LGL 2-07a

  15 LGL 2-01a

  16 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  17 LGL 3-01a

  18 LGL 2-08a LGL 3-11a

  19 LGL 2-01a

  20 LGL 3-01a

  21LGL 3-02aLGL 3-03aLGL 3-04aLGL 3-05a

  22a LGL 3-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  22b LGL 2-12aLGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

 • 25 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 5 Aonad 1 Mo Theaghlach (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  23 LGL 3-03a LGL 3-05a

  LGL 3-07a LGL 3-08a LGL 3-10a LGL 3-12aLGL 3-12b

  LGL 3-13aLGL 3-13b

  24 LGL 3-12aLGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

  25 LGL 3-05a LGL 3-07a LGL 2-10a LGL 3-11aLGL 3-11b

  SAA1 LGL 2-12aLGL 3-13a

  2 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  3 LGL 2-08a LGL 3-11a LGL2-12a LGL 3-13a

  4a LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11bLGL 3-13a

  4b LGL2-12a LGL 3-13a

  5LGL 2-01a LGL 3-02a

  LGL 3-04aLGL 3-05a

  LGL 4-07a LGL 3-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  LGL 3-13a LGL 3-12b

  6 LGL 3-01a

  CULTAR LGL 3-09a LGL 3-10a

 • 26 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 2-01a

  2 LGL 2-01a

  3a/b LGL 3-08a LGL 3-11a LGL 2-12a LGL 3-13a

  4 LGL 3-12aLGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

  5 LGL 3-01a

  6 LGL 3-01a

  7LGL 3-02aLGL 2-04aLGL 3-05a

  LGL 2-06a LGL 2-07a

  8LGL 3-03aLGL 3-04aLGL 3-05a

  LGL 3-07a

  9a/b LGL 3-12aLGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

  10a/b/c LGL 3-08a LGL 3-11aLGL 3-11bLGL 2-12a LGL 3-13a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 5 Aonad 2 A bheil peata agad?

 • 27 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 5 Aonad 2 A bheil peata agad? (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  11 LGL 3-01a

  12 LGL 3-01a LGL 3-05a LGL 3-07a LGL 3-08a LGL 3-10a LGL3-11aLGL 3-11b

  SAA 1 LGL 2-12a

  2 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11bLGL 2-12a LGL 3-13a

  3 LGL 2-12a LGL 3-13a

  4a LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  4b LGL 2-08a LGL 3-11b LGL 3-12aLGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

  5 LGL 3-12aLGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

  6 LGL 2-01a

  7 LGL 3-01a LGL 1-05a LGL 3-07a LGL 3-08a LGL 3-10a LGL 3-11aLGL3-11b

 • 28 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 5 Aonad 2 A bheil peata agad? (ri leantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  CULTAR LGL 3-08a LGL 3-09a LGL 3-10a

  TAIC LGL 3-02a LGL 3-09a LGL 3-11bLGL 3-11c

  CAB 1 LGL 3-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  2 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  3 LGL 3-12a LGL 3-13a

  4 LGL 3-01a

 • 29 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  1 LGL 3-01a

  2a/bLGL 3-01a LGL 3-03a

  LGL 3-04aLGL 3-05a

  LGL 2-07a

  3 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  4a/b/c LGL 3-01a LGL 3-03aLGL 3-05aLGL 2-07a

  5LGL 3-01a LGL 3-02a

  LGL 3-04aLGL 3-05a

  LGL 2-07a

  6 LGL 2-12a LGL 3-13a

  7 LGL 3-01a

  8a/b/c LGL 3-01aLGL 3-03aLGL 3-04aLGL 3-05a

  9 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  10a/b/c LGL 3-01a LGL 3-03aLGL 3-05aLGL 2-07a

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 6 Aonad 1 D tha thu ag iarraidh?

 • 30 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 6 Aonad 1 D tha thu ag iarraidh? (rileantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  11 LGL 3-03aLGL 3-04aLGL 3-05a

  LGL 2-07a LGL 3-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  12a/b LGL 3-12a LGL 3-13a

  13LGL 3-01a LGL 3-03a

  LGL 3-04a LGL 3-05a

  LGL 2-08a LGL 3-11a LGL 3-12aLGL 3-12b

  LGL 3-13a

  14 LGL 3-12aLGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

  15 LGL 3-03aLGL 3-05aLGL 3-07a LGL 3-10a LGL 3-11a LGL 3-12a

  LGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

  16 LGL 3-11a LGL 3-12aLGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

  17 LGL 3-01a LGL 3-12aLGL 3-12bLGL 3-13a

  18 LGL 3-01a

  19 LGL 3-01a

  20 LGL 3-01a

  21a/b LGL 2-08a

  22 LGL 3-01a

 • 31 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 6 Aonad 1 D tha thu ag iarraidh? (rileantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  23 LGL 3-12aLGL 3-12b

  LGL 3-13aLGL 3-13b

  24a/b LGL 3-01a LGL 3-12aLGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

  25 LGL 3-08a LGL 3-11a LGL 3-11bLGL 3-12aLGL 3-12b

  LGL 3-13aLGL 3-13b

  26 LGL 3-03aLGL 3-05aLGL 3-07a LGL 3-08a LGL 3-12a

  LGL 3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

  SAA 1 LGL 2-12a LGL 3-13a

  2 LGL 2-08a

  3 LGL 2-08a

  4a/b LGL 3-01a LGL 3-13b

  5 LGL 2-12a LGL 3-13a

  6LGL 2-01a LGL 3-03a

  LGL 3-04a LGL 3-05a

  LGL 3-12aLGL 3-12b

  LGL 3-13aLGL 3-13b

 • 32 Ceumannan 1 Pipear-taic 2

  Ceanglaichean eadar Ceumannan agus Curraicealam airsonSr-mhathaisModal 6 Aonad 1 D tha thu ag iarraidh? (rileantainn)

  Listening and Talking Reading Writing

  Exercise Listening for informationListening and talking withothers

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  Finding and using information

  Reading for cultural appreciation

  Reading for interest and enjoyment

  Using knowledge about language

  Organising and using information

  Using knowledge about language

  7 LGL 1-05a LGL 3-10a LGL 3-10a

  CULTAR LGL 3-06a LGL 3-07a LGL 3-09a LGL 3-11a LGL 3-12aLGL3-12bLGL 3-13aLGL 3-13b

  TAIC LGL 3-08a LGL 3-10a LGL 3-11aLGL 3-11b

  CAB 1 LGL 2-08a LGL 3-11aLGL 3-11b

  2 LGL 3-01a LGL 3-02a LGL 3-05aLGL 3-06a LGL 3-07a LGL 3-08a LGL3-09a LGL 3-10a LGL 3-11a

  LGL 3-11bLGL 2-12a

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 24/06/2023

Views: 6094

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.